Strona główna

Opis działalności

Kuchnia dla Ubogich funkcjonuje od 1993 roku. Głównym polem działania jest zapewnianie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym. Posiłki oraz pieczywo wydawane są od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00 – 12.30.

W Wigilię organizowana jest wieczerza, a w Wielkanoc – śniadanie wielkanocne, w obu przypadkach na 150 osób. Dodatkowo przygotowuje się dla uczestników paczki świąteczne. W okresach poprzedzających te spotkania organizowane są rekolekcje (adwentowe i wielkopostne).

Raz w tygodniu odbywa się wspólna modlitwa różańcowa dla wszystkich chętnych, która gromadzi
40 – 50 osób.

Wprowadzane są także dodatkowe formy pomocy skierowane nie tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych ale nakierowane na mobilizację osób korzystających z pomocy do rozwijania zainteresowań czy aktywnego spędzania czasu wolnego. Do działań tych należy m.in. prowadzenie tzw. Grupy wsparcia, w której uczestniczy ok. 25 osób ubogich i bezdomnych. Celem spotkań jest wspieranie pozytywnych cech uczestników. Stosowane są różne formy pomocy od organizowania spotkań naukowych (wykładów z historii Polski – prowadzone przez Wykładowców z UKW, wykładów z psychologii), poprzez dyskusje tematyczne, rozmowy indywidualne, seanse kinowe a w okresie letnim wycieczki, piesze pielgrzymki oraz wspólne grillowanie w ogrodzie. Otwarto także małą bezpłatną wypożyczalnię książek.

Jedną z form pomocy jest także wolontariat. Dzięki niemu włącza się osoby potrzebujące pomocy
w nurt pracy, która łączy potrzeby personalne placówki z osobistą, indywidualną „terapią” osób wykluczonych czy uzależnionych i potrzebujących pomocy.

Na ile pozwala sytuacja finansowa osobą korzystającym z pomocy wydaje się suchy prowiant, obuwie, odzież, środki czystości.

Kuchnia wydaje dziennie 150 – 200 porcji posiłku. Główną grupę korzystających z pomocy stanowią osoby bezdomne oraz skrajnie ubogie. Z Kuchni korzystają także emeryci i renciści oraz doraźnie rodziny wielodzietne. Aby móc skorzystać z pomocy sióstr nie trzeba posiadać żadnego zaświadczenia czy skierowania z MOPS-u. Zgodnie z wolą św. Brata Alberta, każda osoba zgłaszająca się na posiłek otrzymuje go.

Jeśli wymaga tego konkretna sytuacja, przygotowuje się zaniedbaną osobę bezdomną
do przyjęcia jej do szpitala.

Większość osób korzystających z pomocy to mieszkańcy miasta Bydgoszczy. Kilka procent stanowią osoby z miejscowości przyległych oraz bezdomni z terenu całej Polski.

Kuchnia dla Ubogich im Św. Brata Alberta