Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta

Kim jesteśmy i co robimy?

Siostry albertynki rozpoczęły swoją posługę w Bydgoszczy w 1993 roku. Przez 25 lat prowadziły Kuchnię dla Ubogich. W czerwcu 2018 roku dzięki dotacji z Unii Europejskiej oraz wsparciu Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego wybudowano i otwarto nowy budynek – Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta. Jego głównym celem jest zapewnianie gorącego posiłku osobom ubogim i bezdomnym. Posiłki oraz pieczywo wydajemy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30–11.30. Dziennie wydaje się około 150 porcji posiłków.

Główną grupę korzystających z pomocy stanowią osoby bezdomne oraz skrajnie ubogie. Z posiłków korzystają także emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz doraźnie rodziny wielodzietne.

Aby móc skorzystać z naszej pomocy, nie trzeba posiadać żadnego zaświadczenia czy skierowania z MOPSu. Zgodnie z wolą św. Brata Alberta każda osoba zgłaszająca się po posiłek, otrzymuje go.

Budynek ma również wydzieloną część mieszkalną, w której czasowo zamieszkują osoby podejmujące próbę wyjścia z bezdomności. Osoby te mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i terapeuty oraz spotkań grupowych.

W Wigilię organizujemy wieczerzę, a w Wielkanoc – śniadanie wielkanocne. Dodatkowo przygotowujemy dla uczestników paczki świąteczne. W okresach poprzedzających te spotkania organizowane są rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

Raz w tygodniu odbywa się wspólna modlitwa różańcowa dla wszystkich chętnych, która gromadzi ok. 40–50 osób.

Wprowadzamy także dodatkowe formy pomocy ukierunkowane nie tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, ale i na mobilizację osób korzystających z pomocy do rozwijania zainteresowań czy aktywnego spędzania czasu wolnego. Do działań tych należy m.in. prowadzenie tzw. Grupy wsparcia, w której uczestniczy ok. 25 osób ubogich i bezdomnych. Celem spotkań jest wspieranie pozytywnych cech uczestników.

Stosowane są różne formy pomocy: od organizowania spotkań naukowych, poprzez dyskusje tematyczne i rozmowy indywidualne, a w okresie letnim – wycieczki, piesze pielgrzymki oraz wspólne grillowanie w ogrodzie. Otworzyłyśmy też wypożyczalnię książek.

W roku 2018 we współpracy z MOPS Bydgoszcz otwarto także pierwszą w mieście Ogrzewalnię dla osób Bezdomnych.

Jedną z form pomocy jest także wolontariat. Dzięki niemu włączamy osoby potrzebujące pomocy w nurt pracy, która łączy potrzeby personalne placówki z osobistą, indywidualną „terapią” osób wykluczonych czy uzależnionych i potrzebujących pomocy.

Jeśli wymaga tego konkretna sytuacja, przygotowujemy też zaniedbaną osobę bezdomną do przyjęcia jej do szpitala.

Osoby bezdomne mogą również skorzystać z kąpieli i zmiany odzieży czy obuwia.

Większość osób korzystających z pomocy to mieszkańcy Bydgoszczy. Kilka procent stanowią osoby z miejscowości przyległych oraz bezdomni z terenu całej Polski.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.